Vedtægter for Økologisk Markedsforening

1. NAVN OG HJEMSTED
1.1   Foreningens navn er Økologisk Markedsforening.
1.2   Foreningens hjemsted er Mariagerfjord, Himmerland.
1.3   Foreningens virkeområde er Mariagerfjord-området.

2. FORMÅL
2.1   Foreningen er et netværk for økologiske producenter, forhandlere og organisationer.  
  
Foreningen vil sætte fokus på økologisk og bæredygtig levevis gennem afholdelse af et passende antal årlige økologiske markeder og andre økologiske tiltag. 
 
2.2   Markedernes fokus er økologi og bæredygtighed. Markederne byder på en stor variation og et indhold af høj kvalitet.

3. FORENINGENS MEDLEMMER
3.1   Enhver virksomhed, privatperson eller interesseorganisation, som arbejder inden for det økologiske og bæredygtige virkefelt kan optages som medlem i foreningen. 
 
3.2   Medlemmerne betaler til foreningen et kontingent, der fastsættes af foreningens generalforsamling.

4. GENERALFORSAMLING
4.1   Foreningens øverste myndighed er foreningens generalforsamling. 
 
4.2   Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i maj måned første gang foråret 2010. 
 
4.3   Indkaldelse til generalforsamlingen sker på bestyrelsens foranledning senest 30 dage før generalforsamlingen samme år. 
 
4.4   Foreningens ordinære generalforsamling skal omfatte følgende dagsordenspunkter: 
          1. Valg af dirigent
          2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
          3. Godkendelse af regnskab
          4. Behandling af forslag
          5. Fastsættelse af kontingent
          6. Valg af medlemmer
          7. Valg af revisor
          8. Eventuelt

4.5   Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens ledelse og afstemning. 
 
4.6   På generalforsamlingen har alle medlemmer én stemme. 
 
4.7   Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre der i vedtægterne er fastsat andet. Ændring af foreningens vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de medlemmer, som møder frem på generalforsamlingen afgiver stemme for vedtægtsændringen. 
 
4.8   Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes efter bestyrelsens beslutning, og indkaldelse skal finde sted til sådan ekstraordinær generalforsamling, når mindst 10% af foreningens medlemmer skriftligt har fremsat begæring herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 8 uger fra anmodningens modtagelse og med mindst 4 ugers skriftligt varsel herom til foreningens medlemmer.

5. BESTYRELSE
5.1   Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 – 9 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer bliver at vælge for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer hvert år er på valg. 
 
Genvalg kan finde sted. 
 
Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer tiltræder og afgående bestyrelsesmedlemmer fratræder umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse. 
 
I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. 
 
5.2   Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer foreningens formand og en eller flere næstformænd på det første bestyrelsesmøde, der følger efter den ordinære generalforsamling. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
5.3   Bestyrelsen er berettiget til i fornødent omfang at antage medhjælp til gennemførelse af markeder m.v.

6. TEGNINGSRET
6.1   Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formand eller kasserer. For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens formue.

7. REGNSKAB OG REGNSKABSÅR
7.1   Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
 
7.2   Foreningens regnskab revideres af en revisor, der er valgt af generalforsamlingen.

8. FORENINGENS OPLØSNING
8.1   Foreningen kan opløses ved beslutning herom truffet på en generalforsamling, på hvilken mindst 2/3 af samtlige foreningens medlemmer stemmer for opløsningen. Opnås et sådant flertal ikke på generalforsamlingen, men stemmer dog et flertal blandt de fremmødte medlemmer for forslaget om opløsning af foreningen, indkalder bestyrelsen inden 2 måneder herefter til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan besluttes af et flertal af de fremmødte medlemmer. 
 
8.2   Ved eventuel formue ved foreningens opløsning doneres midlerne til en eller flere organisationer el. lign., som arbejder for fremme af økologi og bæredygtighed. 
 
  
Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling mandag den 03.11.2008.